Matproduktion som en del av hållbar utveckling

food production sustainable development - JAMIX Kitchen Intelligence System

Dela det här inlägget

Text: Matleena Autio

Målet med hållbar utveckling är att säkerställa att framtida generationer har åtminstone liknande möjligheter till tillväxt och utveckling som vi har nu. Utöver ekonomiska aspekter bör miljö- och mänskliga frågor beaktas i alla verksamheter och beslutsfattande om vi vill uppnå detta mål.

Att hitta och använda hållbara produktionsmetoder spelar en nyckelroll när man tänker på matproduktion som en del av hållbar utveckling. Alla av oss kan påverka med våra inköpsbeslut. Särskilt när producenter eller tjänsteleverantörer informerar oss öppet om produktionsmetoderna.

Mål för hållbar utveckling

Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling syftar till att avskaffa fattigdom i alla dess former. Målen stödjer också utvecklingen som tar hand om vår gemensamma miljö. Matproduktion och bra näring är naturligt förknippade med nästan alla dessa mål.

Inget fattigdom eller hunger

Förutom brist på pengar innebär fattigdom också till exempel undernäring, låg hälsostatus och otillräckliga möjligheter till utbildning. Många människors levebröd är ofta på något sätt kopplade till matproduktion. En viktig faktor för att minska fattigdomen är att säkerställa tillräcklig försörjning för alla, från primärproduktion till tjänster.

Matsäkerhet är en grundläggande rättighet för alla människor. Matsäkerhet förverkligas när var och en av oss har tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat som uppfyller de näringsmässiga behoven för ett aktivt och hälsosamt liv. Enligt Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) skulle det redan kunna finnas tillräckligt med säker mat för alla, om vi kunde få varje del av matproduktionskedjan att fungera perfekt. Grundförutsättningen är naturligtvis att ingen mat går till spillo någonstans i matproduktionskedjan. Så utöver miljöaspekter är minskning av matsvinn viktigt med tanke på matsäkerheten.

Hälsa, välbefinnande och utbildningsmöjligheter med hållbar matproduktion

Bra näring är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Förutom näringsbrister är undernäring en riskfaktor för många kroniska sjukdomar. Det kan också påverka studier. Det är svårt att koncentrera sig på studier om man är hungrig. Så undernäring kan äventyra läranderesultat. Skolmåltidsprogram är ett effektivt sätt att stödja målet om god utbildning även i länder med lägre inkomster.

Med JAMIX kökssystem kan du enkelt säkerställa måltidernas näringskvalitet. I systemet kan du jämföra näringsvärdena i menyn med näringsrekommendationerna i systemet. När du planerar mat baserat på kunskap och noggrannhet, och inte på magkänsla, kan kockarna fokusera på att justera smaker för näringsmässigt balanserade måltider.

Anständigt arbete och ansvarsfull konsumtion – även inom matproduktion

Utöver klimataspekter är matproduktion en viktig faktor som rör mänskliga rättigheter. Målet med Fairtrade International är att även bönder i utvecklingsländer ska ha möjlighet till en anständig försörjning och mer kontroll över sina liv och sin framtid.

Minskning av matsvinn är ett exempel på ansvarsfull konsumtion som alla kan delta i. Enligt FN:s miljöprogram UNEP går ungefär 17 procent av all producerad mat till spillo. Dessutom är mängden matsvinn i hushållen sannolikt större än vad som tidigare har uppskattats. JAMIX kökssystem hjälper professionella kök att minska mängden matsvinn. När konsumtionen av måltiderna dokumenteras i systemet kan du utnyttja informationen i produktionsplaneringen. På så sätt behöver du inte förbereda för mycket mat bara för att vara på den säkra sidan.

Klimatåtgärder i vattnet och på marken

Ungefär en femtedel av de människorskapade klimatutsläppen är kopplade till matproduktionen. Metan som värmer klimatet släpps ut i luften till exempel från idisslarna och risodlingar. Enligt UNEP är matsvinn ensamt ansvarigt för cirka 10 procent av världens växthusgasutsläpp. Livet i haven hotas av överfiske och klimatuppvärmning, men också på grund av övergödning av kustvatten. Övergödning beror till stor del på gödsel som läcker ut i vattnet från jordbruksfälten. Så matproduktion är verkligen en klimatfråga.

Vattenresurser är begränsade, och en viktig miljöaspekt är att uppmärksamma vattenanvändningen inom jordbruket. Skogar försvinner också snabbt, delvis på grund av soja- och oljepalmplantager. Att kräva hållbara produktionsmetoder för de produkter vi köper är ett effektivt sätt att påverka. Utöver klimatutsläpp är också vattenanvändningen och markanvändningen viktiga verktyg när man bedömer matproduktionens miljöpåverkan.

Samarbete och partnerskap

För att nå målen för hållbar utveckling behöver vi tillräckligt med data av hög kvalitet om vår framgång inom olika sektorer. Vi behöver samarbeta som jämlika partner för vår gemensamma jord för att uppnå dessa mål. Med JAMIX kökssystem blir det enkelt att leda med data som en del av vardagspraxis.

JAMIX hjälper till att nå de hållbara utvecklingsmålen inom matproduktion

JAMIX kökssystem hjälper till att göra olika delar av matproduktionen synliga. Till exempel kan du kräva att leverantörer uppfyller vissa kriterier. Du kan också kommunicera dessa kvalifikationer till dina kunder med till exempel Fairtrade-märket, Hjärtmärket eller market för hållbar fiske.

Matproduktion kan fungera som en pendel i båda riktningarna. På sitt sämsta kan matproduktion trampa på mänskliga rättigheter och eskalera klimatuppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald. Men på sitt bästa kan matproduktion även hjälpa till att reparera befintliga skador, till exempel genom kolodling och Fairtrade.

Finns det fortfarande någon som tror att det BARA handlar om matproduktion.

Mer att läsa